" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 5 : Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik


Tajuk 5


Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah, dan Teknik
·               Definisi
·               Membanding beza
·               Strategi, Pendekatan, Kaedah, dan Teknik
·               Membuat Rumusan


Sinopsis
Tajuk ini merangkumi empat konsep penting. Strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Strategi merujuk cara atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan pula merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa serta pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Beberapa kaedah yang diperkenalkan dalam tajuk ini, iaitu Kaedah Natural, Kaedah Tatabahasa Terjemahan, Kaedah Terus dan sebagainya memperlihatkan perancangan secara teratur, kemas dan sistematik bagi memastikan pencapaian objektif dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Teknik pengajaran yang dicadangkan dalam tajuk ini melibatkan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku, misalnya teknik drama untuk mencapai sesuatu objektif.

Hasil Pembelajaran
2.         Mempunyai pengetahuan dan kefahaman mendalam dan dapat membandingbezakan konsep : strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran dengan tepat

Kerangka konsep
Teori Huraian Bahasa:
·     Nahu Tradisional
·     Struktural
·     Transformasi Generatif
·     Teori Fungsionalis

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa:
·     Behavioris
·     Kognitif
·     Mentalis
·     FungsionalisStrategi, Pendekatan, Kaedah, dan Teknik
Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa Melayu

Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa
Berpusatkan Murid, Berdasarkan Bahan, Pembelajaran Berasaskan Projek, Masalah, Aktiviti, Situasional dan Permainan
Strategi, Pendekatan, Kaedah, dan Teknik
Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa sudah difahami sebaik-baiknya.  Sekarang bolehlah saya memilih strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik yang sesuai untuk membantu murid-murid saya mempelajari bahasa dengan berkesan!Terdapat hubungan yang saling berkaitan antara strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik sebagaimana yang berikut:

Pendekatan
STRATEGI
Kaedah

Teknik

5.1       Strategi
Strategi merupakan konsep yang melibatkan proses merancang untuk menentukan tindakan ke arah mencapai sesuatu matlamat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa, strategi bermaksud cara atau langkah atau tindakan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, strategi lebih menjurus dan menumpukan pada pencapaian atau hasil pembelajaran. 

5.2       Pendekatan
Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa, pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.
·                     Pendekatan Induktif
·                     Pendekatan Deduktif
·                     Pendekatan Eklektik
·                     Pendekatan Komunikatif

5.3       Kaedah
Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkah-langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sistematik bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru adalah seperti yang berikut:
·                     Kaedah Natural
·                     Kaedah Tatabahasa Terjemahan
·                     Kaedah Terus
·                     Kaedah Ajuk Hafaz
·                     Kaedah Linguistik
·                     Kaedah Kod – Kognitif
·                     Kaedah Bahasa Komuniti
·                     Kaedah Oral – Aural

5.4       Teknik
Teknik merupakan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Antara teknik yang dicadangkan adalah seperti yang berikut:
·         Teknik Drama
·         Teknik Permainan Bahasa
·         Teknik Perbincangan
·         Teknik Bercerita
·         Teknik Latih Tubi 

P/s: nota ini terlalu ringkas,, cuba google lagi untuk dapatkan maklumat tambahan ye..:)

2 comments: