" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Agihan Tajuk

Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.
Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

a. Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma Bil. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam
1

Sejarah dan perkembangan PJ
1.1 PJ di zaman purba,
1.2 PJ di zaman renaisance,
1.3 PJ di zaman moden;
1.4 PJ di Malaysia
2
2
2

Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum
2.1 Konsep dan definisi PJ
2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan
hubungannya dengan PJ
1
2
2.3 PJ untuk semua
1
3

Kepentingan PJ
3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal
3.2 Perkembangan mental
3.3 Perkembangan emosi
3.4 Perkembangan sosial
4
4
4

Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR
4.1 Konsep kesepaduan,
penggabungjalinan dan integrasi dalam
PJ
4.2 Tunjang pembelajaran PJ
4
4
5

Kriteria pemilihan aktiviti PJ
5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar
5.2 Perkembangan murid
5.3 Peralatan dan kemudahan
5.4 Persekitaran budaya dan tempat
4
4
6

Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ
6.1 Rancangan kerja tahunan dan
semester
6.2 Rancangan kerja mingguan
6.3 Rancangan kerja harian
8
8
7

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ
7.1 Teknik
7.2 Kaedah
7.3 Strategi
4
4
8

Pentaksiran dalam PJ
8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya
2
2

JUMLAH
15 15
30

b. Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma
Bil. Tajuk/Topik Amali (jam) Jum. Jam
1

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ
1.1 Teknik
1.2 Kaedah
1.3 Strategi
4
4
2

Pengajaran mikro
2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro
2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro
20
20
3

Pentaksiran dalam PJ
3.1 Ujian kecergasan fizikal
3.2 Spesifikasi ujian kemahiran 6
6

JUMLAH 30
30

JUMLAH KESELURUHAN (a + b)
60

No comments:

Post a Comment