" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

2. Agihan Tajuk BMM3117

                             

AGIHAN TAJUK

Kod Kursus    :     BMM3117
Nama Kursus:      KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik
Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul.


INTERAKSI

TAJUK/TOPIK
JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS
1

1.    Komponen Pengajaran
·           Kemahiran Induksi
·           Penerangan
·           Penyoalan
·           Variasi Rangsangan
       Amali

4

2.    Komponen Pengajaran
·           Penggunaan papan Tulis
·           Penggunaan Bilik Darjah
·           Penutupan dan Membuat Kesimpulan
       Amali

4

3.   Teori Huraian Bahasa
·          Nahu Tradisional
·          Struktural
·          Transfomasi Generatif
·          Teori Fungsional
      Amali
4

2

4.   Teori Pemerolehan Bahasa
·                           Behaviorisme
·                           Kognitif
·                           Mentalis
·                           Intraksionalisme
      Amali
4

5.   Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik
·              Definisi
·              Membanding beza     
  strategi/pendekatan/kaedah/teknik
·              Membuat Rumusan 
      Amali
4

6.   Pengaplikasian  Pendekatan Pengajaran
      Bahasa
·           Induktif
·           Deduktif
·           Eklektik
·           Komunikatif
    
      Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran   
      Bahasa
·              Berpusatkan Murid
·              Berdasarkan Bahan
·              Pembelajaran Berasaskan Projek
·              Pembelajaran Berasaskan Masalah
       Amali4

3

7.   Pengaplikasian  Pendekatan Pembelajaran
      Bahasa
·              Pembelajaran Berasaskan Aktiviti
·              Pembelajaran Berasaskan   
  Situasional/Senario
·              Pembelajaran Berasaskan Permainan
      Amali
4

8.    Pelaksanaan aktiviti Pengajaran dan
       Pembelajaran  Bahasa Melayu secara
·              Konstruktivisme
·              Kontekstual
·              Masteri
       Amali
4

9.   Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu
·                    Kaedah Natural
·                    Kaedah Tatabahasa Terjemahan
·                    Kaedah Terus
·                    Kaedah Ajuk Hafaz
·                    Kaedah Linguistik
·                    Kaedah Kod-Kognitif
·                    Kaedah Bahasa Komuniti
·                    Kaedah Oral – Aural
     Amali
4
4

10 .   Pengaplikasian Pelbagai Teknik Pengajaran
         Bahasa
·         Teknik Drama (mimos, arca, improvisasi, main peranan, simulasi, teater bercerita, pentomin, mestamu, dikon)
·         Teknik Permainan Bahasa
·         Teknik Latih Tubi
·         Teknik Bercerita
        Amali
4

11.    Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah
         dalam  Pengajaran dan Pembelajaran
         Bahasa Melayu
·         Kemahiran Belajar
·         Kemahiran Kajian Masa Depan
·         Kemahiran Berfikir
          Amali
4

12.    Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah
         dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
         Melayu
·         Kemahiran TMK
·         Kemahiran Kecerdasan Pelbagai
         Amali
4


5

13.    Pengaplikasian Pendidikan Keselamatan
         Jalan Raya (PKJR) dalam Pengajaran dan
         Pembelajaran Bahasa Melayu
·          Huraian Garis Panduan PKJR - Kemahiran
·          Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
         Amali
4

14.    Penyediaan Rancangan Pelajaran Semester
         dan Harian
·          Meneliti spesifikasi kurikulum
·          Membuat pemetaan Hasil Pembelajaran
·          Membina aktiviti dan bahan sokongan
         Amali
4

15.    Penyediaan Rancangan Pengajaran dan 
         pembelajaran Harian (RPH)

        Amali
4


Jumlah

60
No comments:

Post a Comment