" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 4 : Teori Pemerolehan Bahasa


Tajuk 4


Teori Pemerolehan Bahasa
·               Behavioris
·               Kognitif
·               Mentalis
·               Interaksionalis


Sinopsis
Tajuk ini mengemukakan empat teori yang membantu guru mengetahui cara kanak-kanak mempelajari bahasa. Tajuk ini penting bagi membantu anda memilih kaedah pengajaran yang selaras dengan teori pemerolehan bahasa.
Empat Teori Pemerolehan Bahasa yang dibincangkan dalam tajuk ini ialah:
·                    Teori Behavioris
·                    Teori Kognitif
·                    Teori Mentalis
·                    Teori Interaksionalis

Teori Behavioris yang dipelopori oleh Bloomfield menyatakan bahawa proses pembelajaran bahasa memerlukan penekanan pada latihan dan pengulangan yang banyak untuk membentuk kebiasaan. Manakala Teori Kognitif dikatakan bersifat mentalis kerana teori ini cuba menghubungkan realiti mental dengan lakuan bahasa yang sebenarnya. Teori Mentalis pula merujuk pada pemerolehan bahasa yang mementingkan proses pemikiran. Teori Interaksionalis melihat aktiviti komunikasi semasa berinteraksi penting dalam mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak.

Hasil Pembelajaran
1.         Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro,   Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah.Kerangka konsep
Teori Huraian Bahasa:
·     Nahu Tradisional
·     Struktural
·     Transformasi Generatif
·     Teori Fungsionalis

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa:
·     Behavioris
·     Kognitif
·     Mentalis
·     FungsionalisStrategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik
Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa Melayu

Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa
Berpusatkan Murid, Berdasarkan Bahan, Pembelajaran Berasaskan Projek, Masalah, Aktiviti, Situasional dan Permainan

Teori Pemerolehan Bahasa
Sebagai guru bahasa yang berkesan, anda perlu tahu cara kanak-kanak mempelajari bahasa. Anda perlu memilih dan menentukan strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik yang sesuai dengan tatacara kanak-kanak memperoleh dan mempelajari sesuatu bahasa.

Nota ringkas:
4.1       Teori Behavioris
·                Dipelopori oleh Bloomfeild, Edward Sapir, Boas, dan Brooks
·                Proses pembelajaran bahasa menekankan latihan dan pengulangan yang       banyak untuk membentuk kebiasaan.
·                Pembelajaran bahasa perlu pengukuhan dan pembetulan serta merta
·                Latih tubi amat digalakkan
·         Pengajaran bahasa mementingkan persekitaran termasuk guru, rakan serta suasana dalam bilik darjah.

Saya Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Saya yakin bahawa proses pembelajaran merupakan proses mental (bukan mekanis semata-mata), melaluinya murid-murid menyerap pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada alam sekitarnya. Pemerolehan bahasa berkait rapat dengan perkembangan deria motor dan seterusnya berkembang mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. Dengan demikian, pengajaran bahasa semestinya mengambil kira tahap perkembangan mental (kognitif) dan deria  kanak-kanak.
4.2       Teori Kognitif

4.3       Teori Mentalis
·                Dipelopori oleh Chomsky
·                Pemerolehan bahasa mementingkan proses pemikiran
·                Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis
·                Pengajaran tatabahasa diajar secara formal

4.4       Teori Interaksionalis
·              Mementingkan aktiviti komunikasi
·             Pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa
·             Melalui interaksi kanak-kanak menguasai bahasa

                     Arahan:
·    Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami teori-teori pemerolehan
   bahasa.
·    Setelah itu, anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.
                     
                      Tugasan
·  Dalam kelas KBSR, objektif pengajaran anda adalah supaya murid  menguasai pola ayat FN + FA. Cadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Teori Behavioris.
·  Menurut Teori Mentalis pemerolehan  bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan mental. Anda dikehendaki mengajar kemahiran “memberi teguran secara bertatasusila.” Setelah selesai mengajar, senaraikan ayat-ayat yang dihasilkan oleh murid-murid.
· Sediakan rumusan berkaitan hubungan penguasaan bahasa murid dengan perkembangan mental.

No comments:

Post a Comment