" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 11 : Pengaplikasian KBT dalam P&P BM


Tajuk 11


Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu 
·               Kemahiran Belajar Cara Belajar
·               Kemahiran Kajian Masa Depan
·               Kemahiran Berfikir


 
Sinopsis
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah, dan dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan dalam senario dunia yang global.  KBT yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual.
Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pengaplikasian kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran  dan pembelajaran Bahasa Melayu. Terdapat tiga kemahiran bernilai tambah yang dimuatkan dalam tajuk ini:
·                    Kemahiran Belajar Cara Belajar
·                    Kemahiran Kajian Masa Depan
·                    Kemahiran Berfikir

Hasil Pembelajaran
            Mengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.Fikirkan:

Fahami maksud Kemahiran Bernilai Tambah  dan  pelaksanaannya dalam  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah.

Kemahiran Bernilai Tambah
Umumnya terdapat tiga  kemahiran bernilai tambah dalam tajuk ini, iaitu :
·                     Kemahiran Belajar.Cara Belajar
·                     Kemahiran Kajian Masa Depan
·                     Kemahiran Berfikir

11.1     Kemahiran Belajar Cara Belajar (BCB)
·Perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan
·Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.
·Proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.

Rasional Belajar Cara Belajar
Diperkenalkan atas beberapa sebab
·         Masa di bilik darjah terhad
·         Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad
·         Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka
·         Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu
     persekolahan
·         Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu
·         Sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar
     seumur hidup dalam kalangan murid

Objektif Belajar Cara Belajar
·         Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru
·         Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan
     lain sebagai sumber pembelajaran
·         Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri
·         Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi
      lain, sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan

Peranan Guru
·         Menentukan objektif pembelajaran
·         Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid
·         Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan pengajaran dan
     pembelajaran
·         Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
·         Berbincang dengan murid
·         Menilai secara formatif dan sumatif dan merekodkan pencapaian murid
·         Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya

Peranan Murid
·         Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran
·         Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya
·         Menetapkan matlamat dan diharapkan dapat menjayakannya
·         Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai
    atau tidak
·         Merancang pembelajaran secara terperinci
·         Melaksanakan perancangan
·         Melaporkan kemajuan pencapaian
·         Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan, kerja projek, dan
      penguasaan kosa kata
·         Membuat refleksi dan menilai pencapaian
·         Memberikan ganjaran atas kejayaan sendiri

Kemahiran Belajar
·Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.
·Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran
-     Mendengar
-     Membaca
-      Mencatat nota
-      Menulis
-      Mengingat
i.              Kemahiran Mendengar
·         Sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia
·         Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana melibatkan kefahaman
      dan pemprosesan maklumat yang didengar
·         Kemahiran mendengar melibatkan
-       Perkara yang didengar
-       Sebab perlu mendengar
-       Penyampai yang didengar
-       Cara mendengar dengan berkesan
-       Cara meningkatkan kemahiran mendengar

ii.            Kemahiran Membaca
·       Penting untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan, dan fakta tentang
      sesuatu   perkara
·       Proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca
      dengan    penulis melalui tulisan yang dibaca
·         Empat jenis gaya bacaan:
1.          Skimming / Luncuran
-         Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas
               tentang sesuatu bahan atau maklumat
-         Bertujuan untuk membuat pandangan umum tentang dokumen dengan      
          segera
-            Dilakukan dengan cara membaca tajuk, pendahuluan, dan rumusan           
       sesuatu    bahan atau dokumen atau membaca menggunakan                      
      pergerakan mata yang cepat dan memberikan tumpuan sepenuhnya pada 
      bahan yang dibaca

2.          Scanning / Imbasan
-            Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih                               mendalam  daripada skimming
-         Antara tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat tertentu sebagai
                jawapan kepada sesuatu persoalan
  -    Membaca pendahuluan, dan rumusan teks secara mendalam,                                    membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata                        kunci dan konsep yang dinyatakan.

3.    Bacaan Intensif
-       Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci
-       Memerlukan penumpuan yang teliti terhadap bahan atau dokumen yang dibaca
-       Ketekunan dalam pembacaan mesti tinggi
-     Mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapatkan makna perkara
      yang  dibaca Tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan semua              maklumat dengan   mendalam.
-       Catatan perlu dibuat untuk mengumpul maklumat

4.    Bacaan Laju
-      Teknik bacaan yang memerlukan kebolehan seseorang membaca dengan
       laju  dan mampu memahami dengan serentak perkara yang dibaca
-       Tumpuan utama pada idea utama atau isi-isi penting dalam sesuatu bahan
       bacaan
-      Penguasaan bacaan laju banyak membantu pelajar menggunakan masa   
       yang terhad secara optimum, dapat menjimatkan masa dan untuk
       memperoleh  maklumat tambahan pada kadar yang cepat

iii.           Kemahiran Mencatat Nota
·         Aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca,
      dilihat atau didengar
·         Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti kuliah, ceramah,
      penerangan, temu duga, dan membaca buku
·         Tujuannya adalah untuk mendapatkan isi-isi penting sebagai bahan rujukan


iv.           Kemahiran Menulis
1.    Kemahiran Menulis Laporan
·         Perkara-perkara yang berikut perlu diberi pertimbangan
-           Memilih topik sekiranya tidak diberikan
-           Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber
-           Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik
-           Membuat nota
-           Menyediakan kerangka laporan
-           Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber
-           Melengkapkan laporan dengan jadual, graf, dan bahan grafik
-           Menyemak draf
-           Membuat pemurnian dan menulis draf kedua
-           Menerbitkan laporan

2.    Kemahiran Menulis Cepat
·         Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain
·         Kriteria menulis cepat
-          Kelajuan menulis
-          Tulisan yang boleh dibaca
-          Kandungannya difahami
·         Kebaikan menulis cepat
-           Dapat menulis lebih banyak maklumat
                     -           Dapat menjimatkan masa
-           Dapat mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat

v.            Kemahiran Mengingat
·         Proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik
·         Satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama

Jenis Ingatan
·         Ingatan jangka pendek
   -           maklumat tersimpan sebentar sahaja
·         Ingatan jangka panjang
   -           maklumat yang kekal dalam ingatan
          Proses Ingatan
·         Terdapat tiga langkah proses ingatan
1.    mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingatan
(enkoding)
   2.   menyimpan maklumat
   3.   mengingat kembali maklumat (decoding)
         
Cara mengingat
·                Mereka cerita
·                Mencipta irama atau lagu
·                Membuat catatan
·                Membuat lakonan
·                Membuat senarai semak
·                Mencipta akronim
·                Membuat rantaian atau berlawan
·                Melakar grafik dan ilustrasi – peta, graf, dan peta minda
·                Mengingat secara kumpulan ( Contoh: nombor telefon)
·                Mengulang
·                Melatih tubi 

11.2     Kemahiran Kajian Masa Depan (KMD)
·Satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan.
·Murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum
·Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan
·Bertujuan untuk mendidik generasi baharu yang bersedia menghadapi cabaran dan perubahan
·Akan membantu generasi akan datang menyedari bahawa masa depan pasti berubah, dan penuh dengan cabaran dan dugaan.  Mereka boleh merancang masa depan sesuai dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia berwawasan, rasional, kreatif, dinamik, boleh menerima serta boleh menangani perubahan
·Masa depan sukar diramalkan, justeru kita perlu tahu cara meramalkan masa depan supaya boleh menangani perkara yang akan dihadapi

Rasional Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan (Empat prinsip)

        1.    Prinsip Perubahan
·         Perubahan yang pesat dan mendadak dalam bidang teknologi, industri, ekonomi dan sebagainya berdasarkan pengalaman dahulu tidak semestinya boleh dijadikan asas untuk membuat keputusan dan merancang

2.  Prinsip Pandangan Jauh
·          Pandangan jauh membolehkan seseorang mengambil langkah-langkah
    pencegahan sebelum krisis berlaku.  Sekiranya krisis itu masih berlaku,
    seseorang masih berupaya menangani perubahan dan kesan daripada krisis
    tersebut
.
3.  Prinsip Perancangan Strategik
·          Bayangan dan andaian tentang masa depan boleh membentuk dan mempengaruhi tindakan kita pada masa ini.  Oleh hal yang demikian, bayangan dan andaian tersebut boleh digunakan dalam perancangan secara strategik untuk mencapai masa depan yang diingini

           4.  Prinsip Pengupayaan
·          Remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan tentang masa depan mereka.  Mereka perlu dibekalkan dengan kemahiran perancangan strategik, cara menangani masalah serta cara penyelesaian masalah kendiri agar mereka tidak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan atau sesuatu yang tidak dijangka.

Objektif Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
·       Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal              masa depan
·         Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan
·         Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan
·         Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan
·         Membina sikap dan nilai tentang masa depan

Faedah kepada murid
·         merangsang murid berfikir
·         menyemai semangat optimistik tentang masa depan
·         menggalakkan murid memahami kesepaduan antara pelbagai bidang ilmu
·         berupaya menangani dan menyelesaikan isu-isu kritikal
·         menyediakan murid meneroka alam pekerjaan masa depan
·         menyemai keyakinan diri untuk menghadapi masalah dan membuat keputusan
·         murid berminat dan seronok kerana mereka boleh mengeluarkan idea dan
      pandangan tentang sesuatu tema

Faedah kepada guru
·         pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid
·         guru berperanan sebagai fasilitator kerana murid memainkan peranan sebagai peneroka yang aktif
·         pelbagai gaya pembelajaran seperti lisan, audio, kinestatik, dan komunikasi berpusatkan murid boleh digunakan.
·         iklim dalam bilik darjah seronok, dan menarik dengan suasana kreatif serta persekitaran yang boleh merangsang murid untuk belajar

            Perancangan seorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa
            Depan
            Aspek yang perlu diambil kira
·         perancangan yang strategik
·         isu dan tema yang relevan
·         berpusatkan murid
·         aplikasi sebagai projek, kerja kokurikulum atau sepanjang hayat
·         peranan guru sebagai fasilitator 
             
11.3     Kemahiran Berfikir (KB)
·Merupakan proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan, dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. 
·Diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis
·Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan
·Kemahiran berfikir merupakan operasi yang diskrit dan ringkas, manakala operasi yang kompleks dan rumit dipanggil proses berfikir

11.3      Kemahiran Berfikir
1.          Kemahiran Berfikir secara Kritis
1.1           Menganalisis secara Kritis
         Menganalisis Idea
       membandingkan dan membeza
       mengelas
       meneliti perhubungan bahagian-keseluruhan
       membuat urutan
         Menganalisis Hujah
       mencari sebab dan kesimpulan
       mengusul periksa andaian
1.2           Menilai secara Kritis
         Menilai Maklumat
       Menentukan kebolehpercayaan sumber
         Menilai Inferens
       menerangkan sebab
       membuat ramalan
       membuat generalisasi
       menaakul melalui analogi
       membuat penaakulan bersyarat
        
2.            Kemahiran Berfikir secara Kreatif
            Menjana Idea-Idea Alternatif
       Menjana kemungkinan-kemungkinan
            Mencantum Idea-Idea
       Mencipta metafora
       Proses Berfikir
(a)          Membuat Keputusan
(b)          Menyelesaikan Masalah

·                Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua kategori yang utama, iaitu
1.            Kemahiran Berfikir secara Kritis
2.            Kemahiran Berfikir secara Kreatif
           
            Kemahiran Berfikir secara Kritis
·                     Didefinisikan sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk
            menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan,
kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah
·                     Pemikiran kritis ditakrifkan sebagai penggunaan operasi berfikir yang asas
            untuk menganalisis, mentafsir dan menilai sesuatu hujah dengan mendalam
·                     Hanya terhad kepada penghasilan huraian idea-idea yang sedia ada sahaja
dan tidak menghasilkan idea-idea baharu

Kemahiran Berfikir secara Kreatif
·                     Didefinisikan sebagai kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk
menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baharu, asli, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan
·                     Pemikiran kreatif ditakrifkan sebagai penggunaan operasi berfikir yang asas
            untuk mengembangkan atau mencipta idea atau hasil yang baharu, estetik, dan
            membina.
·                     Ditandai oleh keupayaan melihat sesuatu daripada pelbagai sudut.  Cara ini
digunakan untuk menghasilkan pelbagai kemungkinan, cadangan, idea dan tindakan
           
Proses Berfikir
·                     Kemahiran membuat keputusan ialah keupayaan minda untuk memilih satu
pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan atau objektif yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.
·                     Kemahiran menyelesaikan masalah ialah keupayaan minda untuk mencari
idea-idea dan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi kekurangan atau halangan yang ada bagi mencapai objektif yang dihasratkan
·                     Kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah
            berperanan sebagai proses terhadap kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
·                     Kesemua kemahiran yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran adalah menuju ke arah membuat keputusan atau menyelesaikan masalah

Model Kemahiran Berfikir
      Kemahiran Berfikir
                        
Kemahiran Berfikir
Secara Kritis                     
-  mencirikan
-  membanding dan membeza
-  mengumpul dan mengelas
-  membuat urutan
-  menyusun mengikut
   keutamaan
-  menganalisis
-  mengesan kecondongan
-  menilai
-  membuat kesimpulan

      Kemahiran Berfikir  Secara Kreatif
-  menjana idea
-  menghubung kait
-  membuat inferens
-  meramal
-  membuat hipotesis
-  mensintesis
-  mengitlak
-  membuat gambaran
   mental
-  menganalogi
-  mereka cipta

Membuat Keputusan
dan
Menyelesaikan Masalah

Objektif Mengajar Kemahiran Berfikir
·Dunia memerlukan manusia yang lebih canggih pemikiran, iaitu manusia yang memiliki kemahiran berfikir pada peringkat tinggi, bijaksana dan berfikiran cemerlang.
·Sebagai usaha membantu pelajar menguasai kemahiran-kemahiran kognitif dan metakognitif
·Untuk meningkatkan keupayaan atau kemahiran pelajar-pelajar berfikir pada tahap tinggi, melalui isi-isi pelajaran dalam subjek-subjekyang diajarkan di sekolah-sekolah
·Untuk mencapai kemahiran berfikir dalam proses “broad thinking” seperti penyelesaian masalah, pengkonsepsian dan membuat keputusan.
·Menyediakan pelajar-pelajar yang mahir berfikir secara menyeluruh
·Menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan kemahiran-kemhairan kognitif tahap tinggi dalam interaksi mereka dengan bahan-bahan pembelajaran, guru dan sebagainya

Arahan:
·Sila baca dan fahami tentang kemahiran bernilai tambah yang dimuatkan dalam tajuk ini.
· Setelah anda menguasai kemahiran bernilai tambah yang dibincangkan, rancang satu pengajaran yang menerapkan kemahiran-kemahiran tersebut, seterusnya di amalikan dalam sesi tutorial.
·Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang kemahiran ini dan buat rujukan lanjutan.

4 comments:

 1. info yg sgt2 berguna.....

  ReplyDelete
 2. Alhamdulillah, trm kasih.. moga ia membantu kamu..:)

  ReplyDelete
 3. apa beza kbt dan kbat? sama tak?

  ReplyDelete
 4. sorry for the late reply

  apa yg saya faham,
  KBT dan KBAT ni lain..
  KBT : kmhiran bernilai tambah - kemahiran yg perlu diterapkan dlm PdP
  KBAT : kemahiran berfikir aras tinggi

  dalam kbt ada 3 elemen, termasuk kemahiran berfikir, tapi itu yang KBKK-lama punya

  saya x pasti KBAT ni dia asing2, atau dia menggantikan KBKK..mgkin boleh buat rujukan lagi

  ReplyDelete