" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 14 : Penyediaan RPS dan RPH KBSR


Tajuk  14


Penyediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Harian

·         Meneliti spesifikasi kurikulum
·         Membuat pemetaan Hasil Pembelajaran
·         Membina aktiviti dan bahan sokongan


Sinopsis
Tajuk ini memfokuskan penyediaan rancangan pelajaran semester dan harian berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Rancangan pelajaran Bahasa Melayu penting untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.  Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester, rancangan pengajaran dan pembelajaran harian, penyediaan rancangan tahunan dan semester, dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dalam
perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Berdasarkan perancangan guru akan dapat mengaplikasi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan; menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran dan memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar.
Antara aspek penting yang sesuai dibincangkan adalah:
·            Meneliti spesifikasi kurikulum
·            Membuat pemetaan Hasil Pembelajaran
·            Membina aktiviti dan bahan sokongan

Hasil Pembelajaran
3.4       Mengaplikasi kemahiran menggunakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti pengajaran mikro dan makro.

Kerangka Konsep

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
·         Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester

Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak, perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya.

·         Bincangkan bersama rakan, perancangan pengajaran yang baik membantu dalam   pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan.  


Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar, menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, meng gunakan pelbagai bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media elektronik. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwim minggu persekolahan. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran.

Rancangan tahunan / semester merangkumi :

 Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran
  Unit Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Senarai kemahiran-kemahiran.
Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut.
Rujukan sukatan pelajaran.

Rancangan ini penting untuk:

Panduan guru.
Pencegahan pemesongan topik.
Memastikan susunan topik-topik teratur.
Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas.
Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester.
Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.


p/s : sila rujuk RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 4


  Tugasan:
Sediakan satu rancangan pelajaran harian berdasarkan rancangan pelajaran semester bagi tahun 4. Aplikasikan RPH tersebut dalam pengajaran anda di dalam kelas.
 

No comments:

Post a Comment