" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 12 : Pengaplikasian KBT dalam P&P BM _ TMK & KP


Tajuk 12


Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 
·               Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
·               Kemahiran Kecerdasan PelbagaiSinopsis
Tajuk ini mengemukakan dua lagi kemahiran bernilai tambah yang dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Dua  Kemahiran Bernilai Tambah yang dibincangkan dalam tajuk ini ialah:
·                    Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
·                    Kemahiran Kecerdasan Pelbagai (KP)

Hasil Pembelajaran
3..        Mengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Kemahiran Bernilai Tambah


j0240469Nota ringkas:
12.1     Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
·Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
·Perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat melalui internet.

Objektif  TMK dalam pembelajaran
·         Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran
·   Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan
·         Meningkatkan motivasi murid
·         Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning)
·         Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperoleh
·       Membolehkan murid mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh
·         Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar
·         Membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa
·         Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid
·    Memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum
·         Meningkatkan kemahiran TMK

12.2     Kemahiran Kecerdasan Pelbagai (KP)
·    Merangkumi kecerdasan verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestatik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis.
·         Oleh hal yang demikian, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza

i.              Kecerdasan Verbal- Linguistik
·   Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan.
·        Mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat serta suka pada makna yang kompleks
·         Mudah mengingati maklumat dan boleh meyakini orang lain
·         Contoh aktiviti :  menulis karangan, sajak, puisi, pantun dan memberi ucapan

ii.            Kecerdasan Logik- Matematik
·         Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak.
·         Indiidu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap
·         Contoh aktiviti : menaakul, kiraan, dan membuat analisis

iii.           Kecerdasan Muzik
·      Membolehkan seseorang mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang terdapat di persekitaran
·    Seseorang dapat menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik, dan menghafal lirik muzik
·      Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo dengan mudah
·    Contoh aktiviti : mencipta lagu, menyanyi, menikmati muzik, dan berpuisi dengan iringan muzik

iv.           Kecerdasan Kinestetik
·    Kebolehan menggunakan tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. 
·      Kemahirannya termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak geri, dan perimbangan tubuh badan
·       Contoh aktiviti :  pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lakonan

v.            Kecerdasan Visual-Ruang
·        Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna, dan garisan serta kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik
·    Seseorang itu dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan serta secara tiga dimensi, berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui, dan bijak menghubungkaitkan antara objek dan ruang
·         Contoh aktiviti : mencorak, melukis, mengukir, dan melakar jalan cerita

vi.           Kecerdasan Intrapersonal
·         Kebolehan memahami diri sendiri, dari segi kekuatan dan kelemahan, hasrat dan kehendak termasuk kemahiran mengesan persamaan atau perbezaan persepsi individu.
·   Kecerdasan ini membantu individu menangani perasaan serta mengawal kemarahan dan kesedihan
·    Contoh aktiviti : menulis tentang diri sendiri, dan menulis puisi tentang diri sendiri

vii.          Kecerdasan Interpersonal
·         Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain
·         Dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah
·         Contoh aktiviti : Menulis secara kolaboratif, dan perbincangan

viii.        Kecerdasan Naturalis
·         Kebolehan mengenal dan mengklasifikasikan flora, fauna, dan galian
·     Banyak menggunakan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di sekeliling
·  Sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna
·   Contoh aktiviti : lawatan, kerja lapangan, dan membaca, mengkaji serta mengkategorikan flora dan fauna 

Kepentingan Kemahiran Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·          Petunjuk kepada potensi murid
·          Mempelbagaikan cara penilaian
·          Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah
·          Membangunkan bakat dan kebolehan murid
·          Membangunkan bidang akademik dan kokurikulum murid
·          Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya
·          Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan
·          Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK
       dan keperluan murid


Arahan:
·                     Sila baca dan fahami konsep Kemahiran TMK dan Kecerdasan Pelbagai
·                     Aplikasi Kemahiran TMK dan Kecerdasan Pelbagai dalam kelas tutorial anda.
·                     Anda dikehendaki  bersedia untuk melaksanakan tugasan tersebut


No comments:

Post a Comment