" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Friday, June 13, 2014

Sukan dan Perkembangan Psikologi Kanak-kanak SOSIALISASI SUKAN

Faktor sosiobudaya mempengaruhi penyertaan atlet remaja dan wanita dalam sukan. Dalam konteks budaya, sukan dianggap sebagai satu wadah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses di mana anggota masyarakat saling berkomunikasi dan berinteraksi di antara satu sama lain serta menentukan peranan yang mesti dimainkan oleh setiap anggota masyarakat untuk menjadi ahli masyarakat tersebut.
Secara tradisinya, penyertaan dalam sukan untuk kaum lelaki dan wanita sudah lama terbentuk. Kita boleh lihat bagaimana pembahagian serta jenis-jenis sukan mengikut jantina terbentuk dalam masyarakat kita. Bagaimanapun, bagi wanita yang melibatkan diri dalam sukan secara aktif, mereka sebenarnya telah melangkah batas norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, khususnya dalam sukan yang kompetitif selepas baligh.
Menurut Eccles dan Harold (1991), terdapat tiga cara individu dipengaruhi untuk menyertai sukan dan aktiviti fizikal iaitu faktor sosialisasi,situasi dan persekitaran dan faktor peribadi. Faktor sosialisasi merujuk kepada proses interaksi antara individu. Dalam konteks sukan, pengaruh sosialisasi individu yang signifikan dalam kehidupan seseorang kanak-kanak lelaki atau perempuan mempengaruhi penglibatan mereka dalam sukan (Greendorfer, 1992). Antaranya dorongan kedua ibu bapa serta pengaruh saudara tua (abang atau adik) turut mempengaruhi penglibatan dalam sukan (Eccles & Harold, 1991) ; Greendorfer, 1992).

FAKTOR SOSIALISASI DALAM PENGLIBATAN SUKAN KANAK-KANAK.

Proses sosialisasi adalah ruang untuk individu bersosial dan saling berinteraksi dengan orang lain. Melalui proses ini, kita saling mengenali, mempelajari budaya dan menyesuaikan diri menjadi ahli dalam sesebuah masyarakat tersebut.Proses sosialisasi ini berlaku dengan dua cara iaitu proses sosialisasi ke dalam sukan dan proses sosialisasi melalui sukan.

                        Faktor pertama berlakunya proses sosialisasi ke dalam sukan ialah sukan dapat mempengaruhi pemindahan budaya sukan kepada seseorang individu. Misalnya dalam berpakaian. Sukan badminton adalah contoh yang jelas proses sosialisasi ke dalam sukan berlaku iaitu melalui pakaian pemain yang ditaja oleh Yonex. Maka dengan role model seperti Lee Chong Wei yang memakai pakaian tersebut, orang ramai yang meminatinya dan meminati sukan ini akan menggunakan jenama Yonex sebagai lambang semangat kesukanan di dalam diri individu terbabit.

                        Di samping itu, berlakunya proses sosialisasi ke dalam sukan ialah sukan dapat mendisiplinkan seseorang. Di mana setiap sukan yang wujud mempunyai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa sukan tersebut dimainkan. Dengan wujudnya peraturan sebegini maka individu yang terlibat secara langsung ke dalam sukan ini akan mempraktikkan sikap berdisiplin ini ke dalam diri mereka semasa bersukan. Maka, penerapan disiplin sebegini mempengaruhi sikap individu terbabit.

                        Selain itu, proses sosialisasi ke dalam sukan berlaku apabila kita menerima norma-norma dalam institusi sukan tersebut. Biasanya semasa bersukan kita akan lebih menghormati ketua pasukan. Rasa hormat yang wujud dalam diri individu kepada ketua pasukan menyebabkan kita terikut-ikut nilai yang ada pada dirinya. Misalnya, jika ketua pasukan kita menegah untuk tidak merokok maka sikap merokok di depan ketua tidak akan diamalkan.

                        Seterusnya, proses sosialisasi ke dalam sukan berlaku hasil daripada interaksi antara ahli pasukan dalam institusi sukan tersebut. Penglibatan dalam sukan membolehkan individu tersebut saling berinteraksi dengan ahli pasukan yang lain. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kebebasan bersuara di kalangan ahli persatuan. Misalnya, jika kita tidak berpuas hati terhadap sesuatu pentadbiran persatuan kita boleh mengemukakan idea tanpa rasa bersalah.

                        Proses sosialisasi ke dalam sukan juga berlaku berdasarkan pembentukan atlet dalam acara yang dipertandingkan. Atlet yang dipilih untuk bertanding dalam sesuatu acara akan dipilih berdasarkan kemahiran dan sifat fizikal yang dimiliki. Misalnya, orang yang tinggi dan kurus cenderung terlibat dengan lompat jauh, bola tampar manakala bagi orang gemuk pula cenderung kepada acara sukan seperti lontar peluru dan bagi orang yang berotot cenderung kepada bole sepak, lari pecut.

                        Proses sosialisasi yang kedua adalah proses sosialisasi melalui sukan. Faktor utama proses sosialisasi melalui sukan ialah sukan sebagai alat mensosialisasikan individu terbabit. Elemen-elemen yang terdapat dalam peraturan sukan seperti sikap bekerjasama, berdisiplin, saling menghormati di antara individu serta mematuhi undang-undang dan peraturan dapat membantu untuk pembentukan sifat peribadi individu itu sendiri. Melalui sukan sikap individu dapat di bentuk dengan menunjukkan sikap yang baik, nilai-nilai murni, tingkahlaku yang terpuji dan kepimpinan individu terserlah. Melalui sukan juga perwatakan individu boleh berubah misalnya, jika dahulu seorang individu itu pendiam maka dengan mengikuti aktiviti sukan individu tersebut bertukar menjadi orang yang agresif. Tindakan agresif ini dapat dilihat dalam sukan ragbi dan gusti.
           
Di samping itu, proses sosialisasi melalui sukan ialah sukan sebagai alat untuk mengintegrasikan atlit-atlit atau ahli-ahli. Dalam pasukan tersebut akan terbentuk sikap saling membantu dan sentiasa memastikan pasukan menang dalam pertandingan sukan dengan mengamalkan sikap saling membantu. Sikap ini akan mewujudkan perpaduan di kalangan ahli-ahli pasukan.

Selain itu, proses sosialisasi melalui sukan ialah sukan tersebut berunsurkan motivasi kejayaan. Pasukan atau individu akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan. Motivasi yang diterima sama ada berbentuk motivasi intrinsik atau pun motivasi ekstrinsik. Melalui motivasi dalam aktiviti sukan tersebut individu atau kumpulan pasukan akan bersama-sama untuk mengharumkan  nama negara  dan keluarga. Semangat ini didapati berkesan untuk mendorong atlet  mencapai kejayaan dalam sesuatu pertandingan. Misalnya dalam sukan badminton dan skuasy.

Seterusnya, proses sosialisasi melalui sukan juga ialah sukan sebagai alat pertahanan diri. Individu akan bersukan adalah untuk mempertahankan diri sama ada untuk mempertahan diri sendiri atau organisasi atau pun disebabkan faktor lain.  Dengan mempelajari kemahiran yang terdapat melalui sukan tersebut maka individu tersebut berasa lebih selamat. Misalnya individu boleh mempelajari seni mempertahankan diri dalam sukan seperti karate do, taekwondo, menembak dan memanah. 

Kesimpulannya, sosialisasi sukan melibatkan individu dan juga agen-agen sosialisasi hasil daripada proses sosialisasi ke dalam sukan dan proses sosialisasi melalui sukan.
Faktor Persekitaran Yang Mempengaruhi Penglibatan Murid-Murid

Perkembangan dan tingkah laku individu boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Banyak kajian-kajian telah dibuat mengenai perkembangan dan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Rahil dan Habibah (2002) yang memetik pernyataan Penteori behaviorisme, Watson (1878-1958), iaitu:
“Give me a dozen healthy infants, well-formed, and in my own special world to bring them up in and I’ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select – doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations and race of his ancestors.......”.
Mengikut teori ekologi Bronfenbrenner, sistem yang paling dekat kepada perkembangan individu ialah mikrosistem. Mikrosistem seperti dijelaskan awal adalah faktor seperti keluarga, sekolah, rakan sebaya, kawasan kejiranan dan faktor agama dan budaya. Dalam laporan ini cuma akan menyentuh tiga faktor dari mikrosistem iaitu keluarga, sekolah dan rakan sebaya. Ini kerana ketiga-tiga faktor ini lebih dekat kepada perkembangan individu dalam konteks pendidikan amnya dan penglibatan dalam sukan bolasepak khasnya bagi murid-murid berumur 9 hingga 11 tahun di Sekolah Rendah Rimba I.

Teori Perkembangan Ekologi Bronfenbrenner
Teori ekologi ini diasaskan oleh Urie Bronfenbrenner. Menurut beliau, persekitaran manusia berasas kepada hubungan dengan konteks di mana seseorang itu berinteraksi. Beliau mengelaskan beberapa sistem yang cenderung  mempengaruhi manusia kepada 5 sistem iaitu Mikrosistem, Mesosistem, Eksosistem, Makrosistem dan Kronosistem. (lihat Rajah 1).

Pertama, mikrosistem merujuk kepada sistem yang paling hampir dengan seseorang individu. Jika dilihat dari Rajah 1, ianya terdiri daripada keluarga, sekolah, rakan sebaya, kawasan permainan kejiranan dan kumpulan agama. Kedua, mesosistem pula merujuk kepada hubungan seorang individu dengan individu yang lain dalam persekitaran dimana seseorang itu berkembang. Seterusnya, eksosistem ialah suatu persekitaran yang tidak melibatkan seseorang individu secara langsung tetapi sebarang kegiatan dan peristiwa yang berlaku didalamnya akan mempengaruhi individu dan keluarga tersebut. Manakala, makrosistem pula melibatkan persekitaran yang abstrak. Ianya merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi yang mendukung sesuatu budaya. Akhirnya, kronosistem ialah pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya.
Justeru itu, melalui teori perkembangan ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner, kita dapat melihat bagaimana persekitaran itu boleh mempengaruhi perkembangan individu. John (2006) menjelaskan mengenai dengan teori ekologi Bronfenbrenner seperti berikut:
“Bronfenbrenner’s theory has gained popularity in recent years. It provides one of the few theoretical frameworks for systematically examining social contexts on both micro and macro levels, bridging gap between behavioral theories that focus on small settings and anthropological theories that analyze larger settings. His theory has been instrumental in calling attention to the importance of looking children’s lives in more than one setting. As we just saw, teachers often need to consider not just what goes around in the classroom but also what happens in students families, neighbourhoods and peer groups”.

Keluarga

John (2006) yang memetik dari Garbarino, Bradshaw, & Kostelny (2005) dan Luster & Okagaki (2005) menyatakan:
“Children grow up in diverse families. Some parents nurture and support their children. Others treat them harshly or ignore them. Some children have experienced their parents’ divorce. Others live their entire childhood in a never-divorced family. Others live in a stepfamily. Some children’s mothers and fathers work full-time and place them in after-school programs. Other children’s mothers or fathers are present when they come home from school. Some children grow up in an ethnically uniform neighbourhood, others in a neighbourhood that is more mixed. Some children’s families live in poverty; others are economically advantaged. Some children have siblings; others don’t. These varying circumstances affect children’s development and influence students in and beyond the classroom”.
Keluarga juga merupakan pengaruh awal yang hadir didalam perkembangan individu. Kehidupan keluarga termasuk stail keibubapaan, sosio-ekonomik keluarga dan adik-beradik. Melalui keluarga, individu dapat berdikari dan mencari identiti diri. (Rahil & Habibah, 2002)
Terdapat empat aspek dalam perhubungan ibu bapa yang terlibat dalam perkembangan individu iaitu minat dan penglibatan ibu bapa, kekuatan emosi dalam interaksi keluarga, ciri tingkah laku keluarga dan ciri autoriti ibu bapa.
            Menurut Rahil dan Habibah (2002) lagi, dalam kajian yang dijalankan oleh Elder (1980), individu memandang positif tentang dua stail keibubapaan iaitu ‘authoritative’ dan ‘equalitarian’. Ibu bapa ‘authoritative’ menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam perbincangan dan meminta pendapat mereka dalam membuat keputusan. Manakala ibu bapa ‘equilitarian’ pula cuba memberi remaja membuat keputusan yang saksama.
Dari segi sosio-ekonomik pula, keluarga yang dapat memberi dan menyediakan kemudahan, peralatan serta makanan yang berzat dan seimbang akan dapat membantu perkembangan individu. Mok Soon Sang (2001) menyatakan bahawa makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembang jasmaninya dengan sempurna. Shahabudin, Mahani & Ramlah (2003) juga menyatakan kekurangan jenis-jenis makanan yang tertentu akan memberi kesan kepada pembentukan dan perkembangan jasmani seseorang.
Selain daripada itu, adik-beradik juga boleh mempengaruhi perkembangan individu. Menurut Mc Devitt (2004) yang memetik dari Barr (1999) menyatakan bahawa ‘Older siblings also serve as role models (e.g., for asking parents to buy something) and playmates for younger children’. Beliau juga memuatkan pernyataan dari kanak-kanak berumur 15 tahun yang bernama Robin yang menyatakan:
“My older brother is kind of like my Dad. He’s really nice to me… With my brother, I usually like to play sports. With my little brother, I always play video games with him. My little sister, we like to argue with each other”
Shaharuddin (2001) juga memetik dari Eccles & Harold (1991) dan Greendorfer (1992) menyatakan bahawa pengaruh saudara tua (abang dan kakak) turut mempengaruhi penglibatan dalam bidang sukan.
Daripada jawapan kaji selidik yang diterima didapati faktor keluarga mempengaruhi penglibatan murid-murid berumur 9 hingga 11 tahun di Sekolah Rendah Rimba I dalam sukan bolasepak. Sebanyak 94% murid menyatakan bahawa bapa mereka menggalakkan mereka untuk melibatkan diri dalam sukan bolasepak. Sebanyak 76.5% bapa pula memberi respons bahawa mereka menggalakkan anak mereka melibatkan diri dalam sukan bolasepak dan 36% menghantar anak mereka untuk mengikuti skim bolasepak dan menyediakan peralatan dan kemudahan yang diperlukan. Sebanyak 74% murid-murid menyatakan bahawa mereka bermain bolasepak di kawasan rumah. Selain itu, sebanyak 86% murid-murid memberi respons bahawa penglibatan mereka dalam bolasepak adalah kerana mengikut jejak adik-beradik mereka.


            Faktor sekolah dan persekolahan juga memberi sumbangan terhadap pembentukan dan perkembangan individu. Selain daripada menerima pengetahuan dan pengajaran, sekolah adalah institusi yang berfungsi sebagai pemberi pendidikan yang menyentuh aspek nilai-nilai murni. Di sekolah seseorang individu dapat membentuk disiplin dan sikap bertanggungjawab. (Shahabudin, Mahani, & Ramlah, 2003)
            Selain itu, aktiviti-aktiviti ko-kurikulum juga membantu individu membentuk diri yang positif. Pentadbir sekolah yang berusaha untuk memberikan kemudahan pengajaran, pembelajaran dan prasarana yang kondusif akan dapat membantu proses perkembangan individu di sekolah.
            Rahil & Habibah (2002) pula menjelaskan bahawa sekolah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana mereka banyak menghabiskan masa di sekolah, aktiviti gerak kerja kokurikulum dan menghabiskan  kerja tambahan sekolah. Selain itu, sekolah juga mendedahkan kanak-kanak kepada guru-guru yang menekankan bukan sahaja pencapaian akademik, motivasi untuk belajar, penguasaan kemahiran dan mempertingkatkan kemajuan tetapi juga sikap tanggungjawab, kepimpinan dan autoriti.
            Daripada pemerhatian dan kaji selidik yang dijalankan, faktor sekolah juga telah mempengaruhi murid-murid berumur 9 hingga 11 tahun di Sekolah Rendah Rimba I untuk melibatkan diri dalam sukan bolasepak. Pihak sekolah, melalui peruntukan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan telah menyediakan sebuah padang bolasepak dan  kawasan lapang untuk mengadakan latihan serta permainan bolasepak.
Bersesuaian dengan itu, guru-guru pendidikan jasmani di sekolah ini menyediakan pengajaran serta latihan-latihan yang menarik minat murid-murid dan juga memberikan motivasi kepada mereka.
Sebanyak 82% murid-murid menyatakan bahawa mereka berminat dalam sukan bolasepak kerana galakan guru-guru mereka dan kemudahan yang disediakan.


            Shahabudin, Mahani & Ramlah (2003) menjelaskan bahawa rakan sebaya adalah agen penting mempengaruhi pembentukan dan perkembangan individu kanak-kanak. Rakan sebaya yang mempunyai nilai-nilai positif seperti bekerjasama, tolong menolong dan saling bantu-membantu dapat membantu proses pembelajaran dan memberi kesan kepada perkembangan individu.
            Rahil & Habibah (2002) pula menyatakan rakan sebaya melibatkan kesamaan sosial iaitu dari segi umur, pematangan, latar belakang dan suka bersama dalam pelbagai aktiviti dan matlamat. Menurut mereka lagi, rakan sebaya juga menyumbang kepada sosialisasi dengan menguji bakat seperti kebolehan sukan, keberanian, kepimpinan, kepopularan dan kecantikan fizikal. Mereka juga membahagikan rakan sebaya kepada dua jenis kumpulan iaitu click dan crowd.
Click merupakan satu kumpulan yang rapat, yang mengandungi sekurang-kurangnya enam rakan. Mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang dikongsikan bersama dan keahlian dalam click membenarkan persahabatan yang dipilih dimana mereka sangat akrab dan berkongsi minat dan aktiviti seperti muzik, sukan, bercakap dan rupa fizikal.
Manakala crowd mengandungi 15 hingga 30 orang. Biasanya ianya terdiri dari 2 hingga 4 kumpulan click dalam persatuan tidak formal dan selalunya merupakan kelab, persatuan dan organisasi sukan.
Selain itu, Mok Soon Sang (2001) menjelaskan, pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial kanak-kanak. Kanak-kanak yang bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap maksimum.
Shaharuddin (2001), pula berpendapat bahawa pengaruh rakan sebaya dapat memberi ruang untuk merasai kegembiraan bersama rakan-rakan apabila berjaya mempelajari sesuatu kemahiran yang baru atau berjaya menguasai serta melakukan kemahiran dengan jayanya.
Sehubungan dengan itu, melihat dari respons yang diberikan dalam kaji selidik, didapati bahawa rakan sebaya juga memainkan peranan yang besar dalam penglibatan murid-murid berumur 9 hingga 11 dalam sukan bolasepak. Sebanyak 83 % respons yang diberikan menyatakan bahawa mereka melibatkan diri dalam sukan bolasepak kerana mengikut rakan sebaya yang juga terlibat dalam sukan tersebut.
Respons yang diberikan sesuai dengan penyataan oleh Shaharuddin (2001) iaitu diantara sebab-sebab individu melibatkan diri dalam sukan ialah untuk bersama dengan rakan dan menjalin persahabatan dengan rakan baru. Mereka belajar tentang persekitaran, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan bermain.

            Sememangnya faktor keluarga, sekolah dan rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi penglibatan murid-murid berumur 9 hingga 11 tahun di Sekolah Rendah Rimba I dalam sukan bolasepak. Ini dapat dilihat daripada dapatan daripada hasil kaji selidik yang banyak menjurus kepada pernyataan bahawa ketiga-tiga faktor di atas saling berhubung kait dalam penglibatan mereka dalam sukan bolasepak. Ini juga selaras dengan kajian-kajian yang menyatakan bahawa persekitaran juga mempengaruhi perkembangan individu terutama dalam pembelajaran. Oleh itu, perkembangan dan penglibatan individu itu boleh dimanipulasi dengan menyediakan persekitaran yang boleh menyumbang kepada perkembangan samada ianya positif ataupun negatif. Kita juga perlu melihat pengaruh perkembangan individu dari pelbagai aspek dan teori ekologi Bronfenbrenner dapat membantu untuk kita lebih memahami pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi perkembangan individu.
Faktor Personal Yang Mempengaruhi Penglibatan Kanak-kanak

            Menurut Mohd Jafius Bahari, faktor interpersonal juga akan mempegaruhi penglibatan seseorang pelajar dalam aktiviti sukan. Sebagai contoh, Alan ingin main badminton tetapi semua rakannya ingin bermain bola sepak. Maka, dia akan mengalami kesulitan mencari rakan yang ingin bermain badminton dengannya dan seterusnya akan menyebabkan dia jarang mengikuti aktiviti sukan. Faktor interpersonal yang lain termasuklah tekanan kebimbangan budaya, sikap keagamaan , serta kemampuan dan kemahiran diri yang dimiliki.
            Pelajar yang selalu didenda oleh guru akan berasa takut terhadap guru sukan tersebut menyebabkan mereka berhenti untuk belajar dan berpretasi baik semasa p&p. Dendaan yang tidak bersesuaian apabila dikenakan kepada pelajar akan menyebabkan gangguan emosi yang akan menjejaskan kecergasannya. Pelajar yang selalu didenda akan bertindak agresif dan cenderung melakukan keganasan dan vandalisme
            Gejala pelajar tidak memakai pakaian sukan semasa pengajaran dan pembelajaran PJK sering berlaku. Segelintir pelajar lupa, tidak suka atau sengaja tidak berpakaian sukan semasa menghadiri kelas pjk. Penekanan peraturan dan pengawalan pakaian yang longgar semasa Pendidikan jasmani menyebabkan pelajar tidak peduli akan akibatnya.

Kesediaan untuk melibatkan diri dalam sukan
Malina (1988) menjelaskan bahawa kesediaan sebenarnya merujuk kepada satu tahap di mana seseorang individu sudah bersedia dari segi kematangan serta kemahiran yang membolehkan mereka berjaya dalam aktiviti yang diceburi. Terdapat persamaan di antara tumbesaran kanak-kanak, kematangan serta tugasan atau tuntutan aktiviti berkenaan. Jadi dapat kita rumuskan , kayu ukur bagi tahap kesediaan ini berdasarkan kemampuan minimum kanak-kanak dalam melaksanakan kemahiran yang diperlukan dalam aktiviti tersebut.
Faktor-faktor kesediaan
Terdapat tiga faktor utama yang telah dikenal pasti sebagai faktor utama yang menentukan tahap kesediaan penyertaan kanak-kanak dalam sukan. Yang pertama kematangan, pembelajaran dan motivasi, kesemua faktor ini berkait rapat di antara satu sama lain.
Kematangan merupakan faktor terpenting yang menentukan bila sesuatu kemahiran boleh didedahkan kepada kanak. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum (Bee 1995; Rohani 2001). Kematangan merujuk kepada proses perkembangan yang dikawal oleh faktor intrinsik, terutamanya gen, iaitu bahan kimia terkandung dalam nukleus setiap sel.
Pembelajaran pula menurut Moh. Surya (1997) : “belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya”. Witherington (1952) : “belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan”.
Motivasi pula didefinisikan sabagai arah merujuk kepada tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu situasi, Sage(1977). Wann (1977) sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu dalam usaha mengarah serta mengekalkan kelakuan yang diingini. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Sebab-sebab keciciran dari aktiviti sukan
Kanak-kanak melibatkan diri dengan aktiviti sukan kerana perbagai sebab serta untuk memenuhi perlbagai keperluan. Bagaimana pun, penglibatan mereka dalam aktiviti sukan tidak kekal lama kerana motif mereka sering berubah. Inilah di antara punca yang menyebabkan keciciran dalam sukan. Kadar keciciran kanak-kanak dalam aktiviti sukan di Amerika Syarikat di antara umur 10-17 tahun telah meningkat sebanyak 80%(Roberts,1993). Ini kerana kehendak mereka yang sentiasa berubah-ubah itu tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan kajian, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan keciciran dalam aktiviti sukan iaitu perbandingan komparatif, persepsi tentang kekurangan kemampuan dan tahap intrinsik yang rendah serta stress pertandingan (Anshel,1997).
1.    Perbandingan komparatif bermaksud membandingkan diri dari segi kemampuan motor dengan orang lain, dan ini sering dilakukan oleh kanak-kanak pada peringkat usia 7 hingaa 12 tahun (Scanlan,1988) – oleh kerana kekurangan pengalaman serta kurangnya penglibatan dalam aktiviti sukan pada usia yang muda, kanak-kanak ini terpaksa menggunakan perbandingan komparatif sebagai kayu ukur status kemahiran motor mereka. Sebagai perbandingan, jika kemahiran yang ingin dilakukan boleh dilakukan oleh ramai kanak-kanak yang lain, maka tahap kemahiran motor individu tersebut bolehlah dianggap sebagai sama dengan orang lain. bagaimanapun, jika kemahiran yang ingin dilakukan hanya boleh dilakukan oleh beberapa orang kanak-kanak yang lain, maka tahap kemahiran motor individu ini boleh dianggap tinggi.Perbandingan boleh dilakukan dengan pelbagai cara, oleh sesiapa pun dan dalam perbagai situasi. Dalam konteks sukan, yang biasanya dimainkan dalam keadaan terbuka, maklum balas dari penonton, jurulatih, ibu bapa serta rakan-rakan terbabit. Maklum balas yang diberikan sama ada secara verbal atau bukan lisan memberikan kesan yang positif dan juga negatif kepada kanak-kanak tersebut. Input yang diberikan secara lisan seperti kata-kata semangat dan pujian merupakan rangsangan positif, manakala ejekan, celaan serta komen yang pedas merupakan rangsangan yang negatif, begitu juga maklum balas lisan ini dapat dilihat dan yang didengarinya. Kesan inilah yang menyebabkan mereka ingin meneruskan penglibatan atau menarik diri dari sukan. Justeru itu, tanggungjawab kita yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak ini memastikan mereka merasai kesan “kejayaan” ketika melibatkan diri serta  memenuhi keperluan lain seperti motivasi, pengiktirafan atau persepsi kemampuan diri yang positif.
2.    Persepsi tentang kekurangan kemampuan diri juga merupakan salah satu sebab kanak-kanak menarik diri dari aktiviti sukan- Ini adalah kerana mereka mengatribukan kegagalan kepada kekurangan dari segi kemampuan diri mereka. Justeru itu, apalah gunanya meneruskan penglibatan dalam aktiviti tersebut jika mereka sudah tahu bahawa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berjaya dalam aktiviti tersebut.ika dilihat dari peringkat awal penglibatan kanak-kanak dalam sukan sekitar usia 6 hingga 10 tahun, faktor kejayaan dikaitkan dengan kemampuan menamatkan atau melaksanakan tugasan tersebut dengan sempurna. Contohnya, kemapuan menamatkan larian 50 meter dianggap sebagai satu kejayaan. Bagaimanapun, semakin usia meningkat, kayu ukur kejayaan dinilai berdasarkan perbandingan dan pengikirafan sosial. Justeru itu pengiktirafan dari individu yang signifikan seperti ibu bapa, jurulatih serta rakan sepasukan menjadi pemangkin kepada tindakan untuk meneruskan atau menarik diri dari sukan. Dengan pertamahan pengalaman, kanak-kanak ini mendapati bahawa pengiktirafan dari jurulatih adalah penting kerana peluang untuk bermain hanya akan ditentukan oleh jurulatih,  kanak-kanak tersebut terpaksa “berusaha” dengan lebih gigih lagi. Akhirnya, usaha menjadi kriteria kejayaan kepada kanak-kanak ini tidak mempunyai kemampuan untuk berjaya dan ini mungkin menyebabkan mereka menarik diri dari sukan.Tahap motivasi yang rendah- kita sudah sedia maklum bahawa motif utama  penglibatan dalam aktiviti sukan bagi kanak-kanak kerana keseronokan. Keseronokan ini sebenarnya bersifat intrisik kerana tiada ganjaran yang boleh diberikan kerana keseronokan melakukan sesuatu, melainkan rasa puas dan kegembiraan yang terbayang di akhir sesuatu aktiviti. Ganjaran serta sesuatu yang berbentuk luaran tidak diperlukan oleh kanak-kanak tersebut.Bagaimanapun ada individu  tertentu (orang dewasa) yang merasakan bahawa kanak-kanak ini memerlukan ganjaran(piala atau wang) untuk terus melibatkan diri dalam aktivit tersebut. Kesannya aktiviti sukan atau permainan sudah hilang keseronokannya kerana terpaksa bersaing untuk berebut ganjaran. Bagi mendapatkan ganjaran, mereka terpaksa berlatih bersunggu-sungguh sehingga aktiviti sukan atau permainan ini dianggap sebagai satu pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan ganjaran. Akhirnya, keseronokan hilang dan mereka tidak berminat lagi untuk meneruskan aktiviti tersebut.Stres pertandingan- Bagaimanapun, sebelum kita memulakan perbincangan cuba anda jawab soalan ini “Jika sukan kompetitif dianggap satu permainan, mengapakah ramai atlet muda (kanak-kanak) yang terlibat merasa tertekan apabila melibatkan diri dalam “permainan” tersebut?”
Emosi negative yang terhasil kesan dari tekanan serta kegagalan dalam aktiviti sukan boleh meninggalkan impak yang agak medalam kepada atlet muda ini. Menurut scanlan dan Passer(1978), stress pertandingan sebenarnya melibatkan persepsi dan bukan tekanan pertandingan (situasi) itu sendiri. Kanak-kanak tersebut bukannya bimbang akan pertandingan atau aktiviti yang akan dilaluinya sebentar lagi, tetapi lebih kepada persepsi tentang kemampuan mereka dalam pertandinga tersebut (berkemampuan atau tidak) dan persepsi tentang akibat yang bakal diterima di akhir pertandingan tersebut. Persepsi inilah yang bakal menggugat keyakinan diri mereka.
            Keadaan ini berlaku kerana kanak-kanak ini diletakkan dalam keadaan yang tertekan iaitu mereka mesti menang. Kesannya, mereka akan mula memikirkan (persepsi) tentang apakah yang akan diterima jika gagal melaksanakan tanggungjawab ini (bertanding). Kesimpulannya stres pertandingan menghilangkan kseronokan kanak-kanak untuk melibatkan diri dengan aktiviti sukan dan jalan keluar yang paling sesuai dengan menarik dari sukan.


PENDEKATAN MELATIH KANAK-KANAK DALAM SUKAN
Setelah memahami serba sedikit maklumat tentang kanak-kanak serta perkara-perkara yang mempengaruhi penglibatan mereka dalam sukan, di bawah ini diperturunkan beberapa cadangan tentang pendekatan melatih kanak-kanak yang berkesan bagi memastikan mereka tidak keciciran atau menarik diri dari meneruskan penglibatan mereka. Panduan dan cadangan ini adalah berdasarkan kajian yang telah dibuat untuk memahami kanak-kanak dan penyertaan mereka dalam sukan (Anshel 1999).

1.    Berikan pujian – Jika anda mendapati kanak-kanak di bawah jagaan anda melakukan pergerakan atau teknik yang betul seperti mana yang ditunjukkan. Jika boleh, tepuk bahu atau berikan senyuman atau anggukan yang mengatakan bahawa anda menghargai usaha serta tindakannya. Cara memberi rangsangan yang paling berkesan dengan memuji perlakuan yang betul dan jangan mengungkit ( memberikan tumpuan yang keterlaluan) kesalahan yang dilakukan atau keputusan yang diperoleh.

2.    Ikhlas ketika memberikan pujian – Sama ada kita sedar atau tidak, kanak-kanak sebenarnya peka kepada pujian yang diberikan kepada mereka. Elakkan dari memberikan pujian secara terpaksa kerana ini tidak akan menonjolkan keikhlasan kita, Sebaliknya, berikan pujian yang ikhlas kerana ini akan menyebabkan kanak-kanak berasa dihargai serta meningkatkan lagi semangat untuk terus beraksi. Jika anda menegur kesilapan, focus kepada kesilapan ( perlakuan ) dan bukannya individu (kanak-kanak)

3.    Berikan ganjaran kepada usaha dan bukan sekadar kepada keputusan ( menang)- ini akan menyebabkan pemain berasa dihargai walaupun kalah kerana mereka faham bahawa usaha dan komitmen mereka mendapat perhatian jurulatih.

4.    Pastikan bahawa ekspektasi terhadap kanak-kanak adalah realistik – Matlamat yang ingin dicapai biarlah setimpal dengan usaha dan komitmen yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut. Bermain bersungguh-sunggu tetapi kalah adalah lebih baik dari menang, tetapi tahap permainan keseluruhannya merosot.

5.    Tumpukan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran kemahiran sukan- Semasa latihan, kita perlu banyak memberikan tunjuk ajar serta pastikan semua pemain berasa berpeluang untuk bermain dan berlatih. Gunakan masa latihan sepenuhnya agar pemain berasa seronok. Ini ada membantu menyuburkan minat untuk terus melibatkan diri dalam sukan.

6.    Mengubahsuaikan aktivit agar ia mudah diikuti oleh semua pelajar. Kita perlu pastikan agar semua pemain berpeluang menikmati aktiviti sukan serta tidak mudah jemu. Perubahan in akan berterusan menarik perhatian pelajar.PENGENALAN DEFINISI DEVIASI
Deviasi membawa maksud penyelewengan yang berlaku atau yang dilakukansecara bersebab atau tidak yang melanggar norma norma kehidupan yang normalyang dijalani oleh manusia. Secara amnya deviasi membawa maksud seseorangyang melakukan sesuatu yang berada diluar kawalan hidup manusia yangmelanggar batas batas moral dan nilai nilai murni yang diamalkan.

Deviasi Dalam Sukan
Dalam dunia sukan deviasi membawa maksud yang sama dimana seseorang atletmelakukan penyelewengan untuk mencapai hasil atau kepuasan dirinya melalui carayang tidak betul atau dengan melanggar nilai nilai etika seorang atlet.Dalam sukanpelbagai cara penyelewengan dilakukan. Diantaranya ialah rasuah, penyalahgunaandadah dan juga perjudian.

Penyalahgunaan dadah dalam sukan
Dadah adalah merupakan sesuatu bahan (selain daripada makanan) yangapabila diambil, akan menyebabkan perubahan dalam badan. Jika perubahan itumemberi manfaat kepada badan, dadah ini disebut sebagai ubat. Sekiranyaperubahan ini membawa keburukan kepada badan, ianya disebut sebagai racun.

'Doping' adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlit.'Doping' secara tidak sengaja berlaku apabila atlit mengambil ubat untuk merawat sesuatu penyakit dan tanpa disedari ubatberkenaan mengandungi bahan yang dilarang. Atlit-atlit tertakluk kepada polisi melarang 'doping' dan bertanggungjawab untuk menyemak status bahan-bahan dan ubat-ubatan yang diambil. Perkataan‘doping’ daIam sukan merujuk kepada penggunaan dadah/ubat yang diharamkan oleh International Olympic Council (IOC), bagi tujuan mendapatkan kelebihan daIam prestasi atlit.Doping dalam abad-abad kebelakangan ini telah menjadi sebutan dan amalan atlit profesional mahupun amatur dan ini telah menambahkan lagi cabaran bagi pihak makmal dalam pengesanan dan penganalisaan dadah-dadah ini. OIeh kerana atlit sentiasa mencari kelebihan untuk mengejar kemenangan, edaran dadah secara haram berIeIuasa di seluruh dunia melalui sama ada internet,bahan bercetak atau hubungan peribadi. KepeIbagaian jenis dadah serta teknik menggunanya telah menyulitkan lagi penyaringan dadah dan makmal perlu sentiasa berwaspada kepada perubahan trend dalam masalah ini.
Pengharaman dadah dalam sukan mempunyai dua justifikasi; pertama, iamemberi kelebihan (atau ‘advantage’) kepada atlit yang menggunanya sertamelanggar segala peraturan dan makna keadilan dalam pertandingan dan kedua,cara pengambilan dan jumlah yang digunakan memudaratkan seseorang individu.Malah dalam arena sukan, banyak kes-kes kematian teIah berlaku akibatpenggunaan dadah secara langsung atau tidak langsung.

Dadah yang diharamkan oleh IOC
Diantara dadah-dadah lama yang telah digunakan sejak awaI 1970anadalah perangsang (stimulant) dan narkotik. Tujuan penggunaan stimulant begitunyata kerana bahan seperti amfetamin memberi tenaga serta ketahanan yang amatbaik terutama dalam pertandingan seperti lumba basikal, Iarian jarak jauh, acararenang, semuanya yang memerIukan daya tahan. Kini senarai dadah yangdigunakan bagi tujuan di atas telah berlipat ganda dan kini makmal perlu mengesansejumlah 70 jenis dadah perangsang. Tambahan pula, bahan seperti kafein,ephedrine, pseudoephedrin menyulitkan lagi kawalan kerana bahan ini terdapatdalam pelbagal minuman dan makanan dan juga ubat-ubatan ‘over-the counter’untuk pelbagai rawatan. Oleh yang demikian bahan-bahan ini perlu dinilai jumlahnyadi dalam urin; jumlah kafein melebihi 12 mg/mI di dalam urin misalnya akandirumuskan sebagal positif. Paras ini diketahui dapat dihasilkan oleh pengambilankafein sahaja dan tidak akan tercapai meskipun atlit telah minum beberapa cawankopi pekat.Bahan-bahan narkotik pula menjadi ubat yang berkesan bagi meneruskanpertandingan tanpa menghirau kecederaan yang diaIami atlit. Pengharaman narkotikadalah di atas dasar kesihatan kerana tindakan seperti ini memudaratkan lagikeadaan atlit. Selain itu, penggunaan narkotik tidak mendatangkan sebarangmanfaat lain. Kanabis juga diharamkan atas dasar bahan ini membawa ketenangandan meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi pertandingan.Kategori dadah yang begitu popular dikaIangan atlit ialah bahan steroidanabolik. Sungguhpun penyeIidikan tidak menunjukkan sebarang manafaat daripengambilan steroid, ia diakui amat berkesan oleh para atlit.Steroid anabolik merangkumi Iebih 50% daripada dadah yang dikesan olehmakmal-makmal doping seIuruh dunia. Selain parameter yang dikesan melaluipenganalisaan, perubahan fisikal begitu ketara pada pengguna steroid anabolik.Bagi lelaki, perubahan otot yang bertambah, kehiIangan rambut, pertumbuhan buahdada dan masalah akne begitu ketara manakala bagi wanita, terdapat tumbuhanrambut di beberapa bahagian badan termasuk muka serta perubahan suara yangsemakin kasar.
Steroid anabolik adalah bahan yang digunakan di luar masa pertandinganoleh kerana manafaatnya serta perubahan yang diingini pengguna didapati semasalatihan. Oleh yang demikian pengesanan positif sering didapati apabila programkawalan di luar pertandingan dijalankan; beberapa bulan sebelum pertandinganpenggunaannya dihentikan bagi mengelak pengesanan.Oleh kerana eIiminasi steroid begitu berpanjangan dalam badan manusia,kehadirannya masih kadangkala dapat dikesan dalam paras ppb (parts per billion)beberapa bulan selepas tamat penggunaan. Keupayaan mengesan paras sekecil inidituntut oleh pihak lOC dan makmal kini perlu ada kemampuan mengesan beberapa jenis steroid sehingga ke tahap sekecil 1-2 ng/mI. Ini bermakna teknik seperti‘tandem mass spectrometry’ (MS/MS) atau ‘high resolution mass spectrometry’(HRMS) terpaksa digunakan. Teknik-teknik ini akan memberi lebih sensitiviti tanpaberkompromikan spesifisiti. Sukan OIimpik di Atlanta merupakan kali yang pertamapengesanan menggunakan HRMS dilakukan supaya threshhold pengesanan yangbegitu rendah dapat dilaksanakan.Buat masa ini teknik tersebut telah dibangunkan bagi sejumlah kecilsteroid tetapi malangnya, alat yang digunakan terlalu mahal.Suatu kelas dadah yang diharamkan oleh lOC adalah agen diuretik yang menjadipilihan atlit dalam usaha menghapuskan kesan-kesan dadah steroid menjelangpertandingan sukan. Melalui cara ini paras steroid dapat dikurangkan di bawahparas threshold pengesanan. Ini semakin penting bagi atlit oleh kerana makmaldoping seluruh dunia kini lengkap dengan alat yang dapat mengesan dalam tahapppb (parts per billion).Selain itu mengurangkan air di dalam badan memberi manafaat kepadabidang sukan yang menggunakan berat badan sebagal kriteria. Dalam acara angkatberat misalnya, seorang peserta mungkin dapat dimasukkan ke dalam kategori yanglebih rendah.Ubat darah tinggi yang dikenali sebagal penghalang-beta jugadisalahgunakan oleh atlit dalam acara-acara sukan seperti memanah, menembak,dan bidang sukan yang memerlukan penumpuan seseorang. Objektif pengunaanadalah untuk mengurangkan tremor dan kegugupan yang mungkin berlaku. Senaraiini termasuk jenis yang sering digunakan oleh pesakit seperti metoprolol hinggayang jarang digunakan seperti pindolol dan bisoprolol.
Cabaran terbaru bagi pihak penguasa adalah untuk mengesan hormonpeptida. Ini termasuk hCG (human chorionic gonadotropin), eritropoietin (EPO) danhormon pertumbuhan (hGH). Sungguhpun yang pertama diantara tiga bahan inidapat dikesan di dalam urin, dua lagi hanya dapat dlkesan di dalam serum darah.OIeh kerana peraturan kawalan doping hanya membenarkan pengambilan sampelurin, EPO dan hGH belum dapat dinilai. Tambahan pula kaedah pengesanan masihterhad kepada teknik ElA (enzyme immunoassay) dan RIA (radioimmunoassay)yang boleh diterima sebagai kaedah penyaringan tetapi belum lagi ujud kaedah ujian‘evidentiaI’ yang tidak boleh dipertikaikan dalam mahkamah

RASUAH DALAM SUKAN
Rasuah dalam bidang sukan telah wujud sejak berabad yang lalu dan di negara kitagejala ini menular dalam sukan bolasepak. Isu rasuah dalam sukan bolasepak telah juga berlaku dalam tahun 1990 an, di mana ramai pemain dan jurulatih telah disoalsiasat dan mereka dikenakan hukuman gantung dari bermain oleh PersatuanBolasepak Malaysia ( FAM ) dan ada di antara mereka dikenakan hukuman gantungseumur hidup.Kesan daripada itu Malaysia telah kehilangan ramai pemain-pemain yang berbakatdan seterusnya menyebabkan pasukan Malaysia semakin merosot prestasi merekadi peringkat antarabangsa.Kewujudan kegiatan rasuah berpunca daripada beberapa sebab sepertiketamakan, kelemahan pengurusan dalaman, penyalahgunaan kuasa dankewujudan peluang. Pemain yang tamak selalunya akan mudah terlibat dengangejala rasuah ini tetapi kadang-kadang imbuhan pasukan yang tidak setimpal jugamendorong pemain-pemain menerima rasuah.Kelemahan pengurusan dalaman juga salah satu punca menularnya gejalarasuah, persatuan yang gagal menguruskan kebajikan pemainnya, di mana dibayar gaji yang tidak konsisten sehingga menyukarkan kehidupan mereka merupakanpunca mereka sanggup menerima rasuah demi “survival” mereka.Penyalahgunaan kuasa pihak pengurusan juga menyumbangkan kepadaberlakunya rasuah, pihak pengurusan pasukan bolasepak boleh membuatpercaturan dari segi teknik dan taktik perrmainan untuk memberikan kelebihankepada pasukan lawan. ”Bookie” merupakan dalang yang mencari kesempatanuntuk memberi, menerima, menawar dan menuntut sesuatu terutamanyaberdasarkan kuasa dan kedudukan masing-masing dan mereka tidak mengambilkira liga bolasepak itu popular atau tidak, asalkan ada peluang mereka akanmeneruskan kegiatan.Usaha kerajaan yang memperuntukkan berjuta-juta ringgit untukkecemerlangan sukan di negara ini sia-sia dan gagal mencapai matlamat akibatgejala rasuah ini. Kualiti bolasepak Malaysia merosot akibat rasuah ini dan dari
sudut ekonomi pula persatuan bolasepak negeri terjejas pendapatan kerana tidakpeminat yang hadir ke stadium untuk menyaksikan pertandingan bolasepak.Kebanyakan orang sekarang ini memandang ringan akan penerimaan rasuahdan telah menjadi lumrah, mereka terus lakukan tanpa mengira halal atau haramasalkan kehidupan mereka terjamin. Di negara seperti United Kingdom danSingapura telah timbul cadangan untuk membenarkan pertaruhan mengikut undang-undang untuk mengelakkan berlakunya rasuah dalam sukan bolasepak mereka.Kerajaan Malaysia sebagai negara Islam sepatutnya mengambil tindakan danberwaspada supaya situasi menghalalkan pertaruhan itu tidak menular ke negara iniyang boleh menjejaskan imej negara kita.Semua pihak harus memainkan peranan dalam membasmi wabak rasuah ini,FAM perlu meneliti semua yang disusun agar menepati keperluan sebenar.Kementerian Belia dan Sukan harus memandang serius gejala rasuah dalam sukanbolasepak dan mengambil langkah proaktif memantau gejala tidak bermoral inidengan telus dan adil mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1997 ( Akta 576 ).Dalam dunia moden ini kita sering merngejaar masa dan bersikapmaterialistik, kita tidak lagi memikirkan akan punca kewangan kita dari mana,samada ianya halal atau haram asalkan ianya dapat memberikan kita kepuasan darisegi materialistik.Pemimpin-pemimpin kerajaan cuba membawa masyarakat Malaysia ke arahkemodenan dan negara industri dengan begitu cepat bermula tahun 1980 an, danpada pendapat saya masyarakat Malaysia khasnya orang Melayu belum bersediauntuk “bergerak” begitu pantas ke arah kemodenan yang menyebabkan berlakunyamasalah sosial, antaranya gejala rasuah.Pembangunan atau kemajuan sememangnya diperlukan oleh negara kitaMalaysia, masalahnya adakah perkembangan kemajuan yang begitu pantas“dibawa” oleh pemimpin tidak selari dengan kesedaran moral dan kerohanianmasyarakat. Bila ini tidak seimbang iaitu di antara kemajuan dan kesedaran dari segimoral atau kerohanian menyebakan pelbagai masalah sosial berlaku antaranyarasuah. Dalam sukan rasuah membunuh semangat patriotik dan semangatkesukanan. Semua pihak perlu berganding bahu bagi membanteras jenayah rasuahdi negara ini sekali gus meningkatkan integriti sebagai budaya dan nilai murni dalamkehidupan kita.Pendidik atau guru-guru harus memainkan peranan untuk membasmi gejalarasuah ini. Sesuatu harus dimulakan di peringkat sekolah untuk memberi kesedaranpada anak-anak akan bahayanya gejala rasuah ini jika dibiarkan ia menular. Diperingkat Kementerian Pelajaran harus wujud kumpulan “think-tank” yang perluberbuat sesuatu khasnya dari segi sukatan pelajaran atau mungkin satumatapelajaran khas mengenai rasuah harus digubal supaya anak-anak dapat dididikdi peringkat awal akan buruknya tabiat rasuah di mana bila mereka dewasa nantimereka tidak akan terlibat dengan gejala ini.Kesimpulannya semua pihak harus memainkan peranan dalam usaha untukmenjadikan masyarakat Malaysia berintegriti dan punyai nilai budaya yang tinggi dantanggungjawab ini jika dilihat dari satu sudut sememangnya menjadi tanggungjawabpendidik atau guru-guru khasnya untuk mencapai hasrat murni itu.

Refleksi/Rumusan
Berdasarkan tajuk kami, kami dapati bahawa deviasi merupakan satu perbuatanyang tidak bermoral yang bakal merosakkkan prestasi sukan Negara kita . Padasatu ketika dulu para atlet Negara bertanding dalam sebarang sukan tanpa dijanjikandengan sebarang ganjaran ataupun hadiah namun begitu mereka mampumemberikan yang terbaik kepada Negara.Teatapi kini amat menyedihkan kerana pada masa sekarang para atlet kita telahdimanajakan dan dibiasakan dengan ganjaran setiap kali mereka menyertaisebarang pertandingan atau kejohanan. Ini menjadikan mereka bertanding hanyauntuk mendapatkan ganjaran bukan bertanding kerana semangat kesukanan yangsejati. Adakah trend ini kerana disebabkan msyarakat sekarang yang mementingkanmaterial dan kedendaan sebagai lambang kejayaan.?Atau adakah kita terlalu terikutNegara Negara barat yang sering memberikan para atlet mereka hadiah?Kemanakah perginya semangat kesukanan dan semangat cintakan Negara sendiri.Masalah penyalahgunaan bahan juga amat memalukan . Para atlet Malaysiadikatakan sering terlibat dengan pengambilan bahan terlarang ini.

Tindakan tegasdan sewajarnya perlu diambil terhadap mereka yang didapati bersalah bagimembuktikan bahawa Malaysia serius dalam perkara seumpama itu.Tindakan danhukuman yang dikenakan juga perlu mencerminkan ketelusan Malaysia yangsentiasa bertindak tegas terhadap penggunan bahan-bahan larangan dalamkalangan atlet negara ini .

No comments:

Post a Comment