" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Friday, June 13, 2014

Contoh Soalan STPMStpm

SOALAN 2

            (a) Nyatakan definisi motivasi dengan tepat.                                                               [1 markah]

Wann (1977), mendefinisikan motivasi sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan perlakuan yang diingini.

                (b) Nyatakan jenis jenis motivasi dan berikan contoh dalam konteks aktiviti sukan.                                                                                                                                                         [4 markah]

Intrinsik :               keinginan untuk memperbaiki pencapaian individu, meningkatkan tahap kesihatan atau kerana fakor keseronokan.

Ekstrinsik              :               keinginan untuk mendapatkan ganjaran dan penghormatan. 

SOALAN 3

a)       Berikan definisi kebangkitan (aurosal) dan kebimbangan (anxiety) dengan tepat.

       Cox (1998), mendefinisikan sebagai tahap kesediaan fisiologi yang berada dalam satu kontinum dari tidur yang lena sehingga kepada keseronokan yang terlampau.
       Cratty (1989), pula mendefinisikan kebangkitan sebagai kesediaan untuk beraksi secara fizikal, intelektual, atau perseptual.

       Wann (1997),mendefinisikan kebimbangan sebagai interprestasi yang dibuat terhadap bentuk tekanan atau bebanan yang terdapat di persekitaran sama ada yang telah, sedang dan yang akan dihadapi oleh individu.
       Iso Ahola dan Hatfield (1986), menjelaskan kebimbangan merupakan gabungan antara kesan fisiologikal dan psikologikal yang berlaku akibat tafsiran yang dibuat oleh individu terhadap satu situasi.
b)  Senaraikan fasa-fasa yang terlibat dalam pembentukan sesebuah pasukan.  [2 markah]

       Pembentukan (forming)
       Perbalahan (storming).
       Pembentukan Norma (norming)
       Fasa Persembahan (perfoming)
        
            (c) Nyatakan berkenaan dengan ‘distress’.

 Stres yang diklasifikasikan sebagai stres yang negatif.
Dalam konteks ini, individu merasakan tidak mampu menhadapi tekanan atau bebanan yan dihadapi dalam persekitaran. Persepsi ini, boleh menjejaskan prestasi atlet dan menimbulkan kesan negatif.

SOALAN 4

a) Senaraikan Kesan Latihan yang dihadapi oleh atlet selepas melakukan aktiviti fizikal.                [2 markah]

(a) Kesan:
§  Adaptasi (Adaptation)
§  Kompensasi (Compensation)
§  Pulihan (Recovery)
§  (Memahami kesan latihan terhadap adaptasi, kompensasi dan puliah
§  Memahami pengaruh jantina, tahap kecergasan dan gentik terhadap latihan)

b) Nyatakan perubahan yang berlaku kepada fisiologi atlet selepas melakukan proses adaptasi terhadap latihan.                                                                                                                                    [3 markah]
(b) Adaptasi terhadap latihan:
n  Jenis gentian otot
n  Pembekalan kapilari
n  Kandungan mioglobin
n  Kandungan mitokondria
n  Enzim oksidatif

SOALAN 6
a. Terangkan maksud sosialisasi ke dalam sukan                                                                                        2m
Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh, dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan.


b. Kesan positif penglibatan individu dalam sukan.                   
       Pembentukan watak                                                                                                                            1m
       Imej kendiri yang positif                                                                                                                     1m
       Kualiti kepimpinan                                                                                                                               1m
       Semangat patriotisme                                                                                                                          1m
       Semangat setiakawan dan berpasukan                                                                                           1m
       Kesihatan                                                                                                                                               1m

SOALAN 7

a. Maksud stratifikasi sosial.                                                                                                                             2m
‘Stratifikasi’ bermaksud pembahagian pembahagian masyarakat atau kelas yang berlainan atau susun lapis masyarakat.

b. Faktor mengapa wujudnya stratifikasi di dalam sukan.                                                       
       Taraf permainan                                                                                                                                   1m
       Ganjaran tidak selaras                                                                                                                         1m
       Penajaan                                                                                                                                                1m
       Infrastruktur / Kelengkapan                                                                                                               1m
       Organisasi                                                                                                                                               1m
       Penerimaan dan mentality  masyarakat.                                                                                         1m


SOALAN 9

a)       Mempunyai keupayaan untuk menghantar dan menerima maklumat secara verbal dan bukan verbal serta bagaimana seseorang pengurus dapat mempengaruhi kakitangan.
b)       Menyediakan belanjawan
·         Merancang jadual pertandingan
·         Merancang dan menyelia latihan
·         Mengurus pejabat
·         Menilai program dan aspek keselamatan

 c)            Berkeupayaan berfikir secara abstrak, memupuk idea, dan memahami organisasi secara keseluruhan.

10 b)
Ø  Laissez – faire
  • Tidak berminat dengan urusan kerja dan hasilnya.
  • Pemimpin membenarkan pengikut untuk membuat semua keputusan atau menjalankan apa sahaja aktiviti organisasi.
  • Pemimpin tidak berminat untuk memegang tanggungjawab atau menggunakan kuasa yang ada pada pemimpin tersebut.
  • Komunikasi secara horizontal.

Sesuai digunakan sekiranya
·         Pengikut merupakan golongan profesional yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi. (R&D)
·         Penekanan organisasi kepada kreativiti dan inovasi.

Kelemahan
·         Mengalakkan konflik di antara pengikut dan kemungkinan berlakunya anarki (huru hara)
·         Pengikut tidak mempunyai arah tuju.

Ø  Autokratik
·         Mementingkan pelaksanaan tugas.
·         Menggunakan sumber kuasa formal.
·         Membuat keputusan,mengeluarkan arahan dan memastikan arahan dipatuhi.
·         Pemimpin berkuasa sepenuhnya dan memegang tanggungjawab ke atas segala hal yang berkaitan dengan organisasi.
·         Berkomunikasi secara sehala

Sesuai digunakan sekiranya
·         Keadaan darurat dimana keputusan atau penyelesaian masalah perlu dibuat dengan cepat.
·         Pengikut mempunyai tahap kemahiran atau pendidikan yang rendah.
·         Penglibatan pengikut tidak penting dalam perlaksanaan sesuatu keputusan.
·         Pemimpin mempunyai pengetahuan dan maklumat secukupnya untuk membuat keputusan.

Kelemahan
·         Mewujudkan suasana kerja yang negatif. (fear and frustration)
·         Menimbulkan ketidakpuasan kerja.
·         Mengalakkan pertukaran kerja (job turn over) dan ponteng (job absenteeisn)


SOALAN 13
            Huraikan perkara berikut dengan jelas.
i.                     Keagresifan ‘hostile’                                                                                           [5 marka               h]                           
ii.                    Faktor penyebab berlakunya keagresifan tersebut.                                     [5 markah]
iii.                  Kesan terhadap individu dalam aktiviti sukan.                                            [5 markah]

i)
·         KK merujuk kepada tindakan agresif yang berpunca dari rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain serta niat untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan atau cedera, ganjarannya adalah dengan melihatnya cedera dengan tindakan tersebut.
·         Contohnya dalam permainan bola sepak iaitu berlakunya tindakbalas dari pemain yang diasak dengan kasar tanpa sebarang hukuman pengadil kemudian membalas dengan tumbukan atau sepakan.

ii)
·         Kebangkitan Fisiologi
·         Persepsi Individu
·         Perbezaan Mata / Jaringan
·         Lokasi Perlawanan
·         Keputusan Pertandingan
·         Penggunaan Dadah

iii)

 • Dalam sukan agak sukar untuk mengurangkan atau menghapuskan sifat agresif.
 • Ini kerana setiap pasukan atau atlet yang terlibat mempunyai matlamat tersendiri dalam acara sukan.
 • Antara kesan – kesan yang boleh dilihat kepada individu ialah :
  • Mengalakan sifat agresif dalam permainan dan menjadi role model kepada atlet lain.
 • Menjadikan sikap agresif ini sebagai taktikal pasukan setiap kali menghadapi perlawanan.
 • Akan wujud jurulatih yang mengalakkan sikap agresif ini diterapkan dalam taktikal permainan.
 • Ini akan menjadi lebih buruk jika liputan media berat sebelah

SOALAN 14

l  Kawalan Pernafasan
¡  Teknik ini amat penting untuk dipraktikan dalam sesuatu permainan.
¡  Ia adalah teknik yang amat berkesan serta yang paling mudah untuk mengurangkan kebimbangan dan tekanan otot.
¡  Keadaan ini amat penting kerana jika atlet berada dalam keadaan tenang mereka akan dapat menumpukan kepada permainan dengan berkesan, ini berbeza jika atlet berada dalam keadaan tertekan tumpuan mereka akan terjejas.

l  Progressive Muscular Relaxation (PMR)
¡  Teknik ini juga dikenali sebagai teknik rehat secara prograsif dalam proses mengurangkan kebimbangan somatik.
¡  Ia biasanya digunakan bagi megurangkan kawalan perasaan secara psikologikal yang berkait rapat dengan peningkatan kebimbangan somatik.
¡  Teknik ini diasaskan oleh Edmund Jacobson (1938),yang menjelaskan bahawa ketegangan serta kegugupan tidak mungkin wujud dalam diri individu yang otot-ototnya berehat.
¡  Beliau menjelaskan ketegangan dan kegugupan otot involuntari boleh dikurangkan jika otot rangka yang lain direhatkan. Jacobson mengatakan bahawa minda yang resah dan bercelaru tidak wujud dalam badan yang tenang dan relaks.

l  Latihan Autogenik
¡  Ia hampir sama dengan PMR kerana kedua-duanya menghasilkan respons relaksasi pada otot.
¡  Perbezaannya hanyalah fokus prosedur relaksasi itu sendiri.
¡  Prosedur ini dihasilkan oleh Johannes Schultz (1959), yang menggunakannya dengan pesakit yang dihipnosis.
¡  Pesakit akan melaporkan keadaan mereka selepas menjalani proses ini dan rasa relaks itu akan diikuti dengan kehangatan dan berat pada otot badan yang relaks.

l  Imageri
¡  Ia juga dikenali sebagai istirehat pemikiran.
¡  Istirehat secara saintifik yang dikenali sebagai tindakbalas istirehat dipopularkan oleh Herbert Benson (1974).
¡  Ia menggunakan elemen meditasi tetapi mengenepikan sebarang aktiviti yang berbentuk keagamaan.
¡  Ia digunakan sebagai asas persediaan mental untuk menghadapi sebarang pertandingan.

l  Penetapan Matlamat
¡  Merupakan cara yang sesuai untuk menaikan semangat atau tahap kebangkitan fisiologi atlet atau pasukan.
¡  Matlamat yang realistik dan berkesan perlu disasarkan untk meningkatkan kebangkitan dan motivasi atlet berkenaan.
¡  Matlamat yang bersifat pencapaian harus dielakkan, sebaliknya perlu kepada matlamat yang berorentasikan proses atau pencapaian terbaik atlet tersebut.
SOALAN 15

(a) (i) SOSIALISASI KE DALAM SUKAN                                                                                        [5 markah]
Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh, dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan.
Agen-agen sosialisasi
a.       Keluarga
b.       Rakan-rakan
c.        Masyarakat
d.       Media massa

Selain agen sosialisasi, turut mempengaruhi penglibatan individu ke dalam sukan ialah
·         Kemudahan sukan sedia ada
·         Kerjaya
·         Pengalaman @ kejayaan lepas dalam sukan.

Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk
§  Sikap
§  Nilai
§  Perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi

              
 (ii) SOSIALISASI MENERUSI SUKAN                                                                                           [5 markah]
Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi.
Elemen-elemen dalam sukan yang membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu :
§  Semangat kesukanan
§  Bekerjasama
§  Kepimpinan
§  Toleransi
§  Berdisiplin
§  Hormat-menghormati
§  Akur kepada peraturan dan undang-undang

(b)  Huraian mengikut Kesesuaian Isi yang difikirkan munasabah oleh Pemeriksa

SOALAN 16

            Sukan dominan sememangnya wujud dalam negara kita. Terangkan berkenaan  
            sukan tersebut dari sudut :

            i.  Punca                                    
ii.             Implikasi                              
iii.            Langkah Mengatasi                                                                                            [15 markah]

Punca                                                                                                                                             [5 markah]
 • Penempatan / Persekitaran
 • Pergaulan / Interaksi
 • Minat
 • Sejarah / Latar belakang / Tradisi
 • Taraf hidup
 • Kemudahan
 • Pengaruh masyarakat setempat
Implikasi                                                                                                                                       [5 markah]
 • Perkauman
 • Berpuak-puak
 • Sukan tidak berkembang
 • Integrasi nasional tidak tercapai
 • Tiada perpaduan
 • Tiada peningkatan dalam sukan tersebut
 • Perpaduan tidak tercapai
 • Hanya terhad permainan tersebut sahaja


Langkah mengatasi                                                                                                                            [5 markah]
 • Adakan kempen
 • Kembangkan konsep sukan untuk semua
 • Wujudkan sukan komuniti
 • Wajibkan penyertaan dari pelbagai kaum dalam pertandingan
 • Galakan dari kerajaan
 • Memupuk minat melalui PJ dari peringkat sekolah

Mana-mana jawapan yang sesuai adalah diterima berdasarkan pertimbangan pemeriksa.No comments:

Post a Comment